Revision history of "Sotfingerpesten"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:43, 13 March 2018Administrator (talk | contribs). . (3,539 bytes) (+3,539). . (Created page with "Året är 589. Kriget mellan Unionen och Imperiet hade nått en tillfälligt stillastånd. Gränsen mellan Gulama och Perodien stod fullt beväpnad, men stillaståndet var ett...")