Revision history of "Ansiktsmålningar"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:12, 13 March 2018Administrator (talk | contribs). . (1,982 bytes) (+1,982). . (Created page with "Bland quendi är ansiktsmålningar något lika grundläggande som att ha kläder på kroppen. Målningarna berättar vem du är och ger dig styrka. En person utan målning...")