Revision history of "Alvslavar"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:52, 13 March 2018Administrator (talk | contribs). . (736 bytes) (+736). . (Created page with "I Sanctera är alverna förslavade. De lever i sin mörkaste ålder. Det är slit, smärta och uppoffring. Det spelar ingen roll om de arbetar i gruvor eller serverar kungligh...")